ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการบนเว็บไซต์

เว็บไซต์ กขค.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) จัดทำขึ้นเพื่อทำการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ แฟรนไชส์ชานมและเครื่องดื่มและสินค้าต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กขค Fine Tea & Drinks” ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือ บริการที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”) และการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการเว็บไซต์ของผู้ซื้อจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

สมาชิกจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และ/หรือข้อตกลงอื่นใดที่เว็บไซต์ จะได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ เนื่องจากในทันทีที่มีการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อ สินค้าและ/หรือบริการ จะถือว่าสมาชิกยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งปวง

ข้อ 1. สมาชิกจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อการขอลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์  และจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดๆ

ข้อ 2. สมาชิกจะรักษา Username/Email และ Password ไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ หากสมาชิกมอบหรืออนุญาตให้บุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และ/หรือ Password ของสมาชิกไปใช้ ให้ถือว่าการกระทำการใดๆ บนเว็บไซต์ โดยผู้อื่นเป็นการกระทำของสมาชิกเองและมีผลผูกพันทางกฎหมายกับ สมาชิกทั้งปวง

ข้อ 3. ในกรณีที่สมาชิกหรือบุคคลที่กล่าวในข้อ 2. ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกรายอื่นหรือกับทางเว็บไซต์เอง สมาชิกตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเต็มจำนวน

ข้อ 4. เว็บไซต์มีสิทธิในการเพิกถอนการเป็นสมาชิกของสมาชิกได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หากเว็บไซต์พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

(4.1) สมาชิกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนและ/หรือไม่ได้แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องในข้อ 1

(4.2) สมาชิกเปิดเผย Username/Email และ Password ให้บุคคลอื่น

(4.3) สมาชิกกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าสมาชิกเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

ข้อ 5. เว็บไซต์ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเพียงพอของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การขาดความต่อเนื่องของการใช้บริการ การรบกวนหรือข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ยินดีที่จะรับคืนสินค้า กรณีที่ตรวจสอบพบว่าสินค้าที่สมาชิกซื้อไปแล้ว มีลักษณะที่เกิดจากความผิดพลาดจากทางเว็บไซต์เอง

ข้อ 6. การส่งคืนสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ และมีบรรจุภัณฑ์ครบถ้วนพร้อมใบเสร็จเท่านั้น สมาชิกจะต้องแจ้งให้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้าและสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าขนส่งในการส่งของคืนทั้งหมด

ข้อ 7. เว็บไซต์มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ข้อ 8. สมาชิกยอมรับและตกลงว่าเครื่องหมายบริการ รูปแบบแนวคิดในการนำเสนอ เนื้อหาถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และได้รับสินค้าและ/หรือบริการจากเว็บไซต์ไปแล้ว แต่ปรากฏในภายหลังว่าธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ซื้อยินยอมส่งคืนสินค้าให้แก่เว็บไซต์ในสภาพที่เป็นอยู่พร้อม กับค่าใช้สินค้าจนถึงวันที่ส่งคืน และ/หรือชดใช้ค่าเสียหายในการใช้สินค้าและ/หรือบริการตามที่เว็บไซต์ประเมิน

ข้อ 10. บรรดาการบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือ จดหมาย และเอกสารใดๆ รวมถึงจดหมายหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าส่งโดยถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อได้ส่งไปตามที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในตอนต้นของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และที่อยู่ของสมาชิกในหลักฐานการลงทะเบียน หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ทั้งสองฝ่ายได้แจ้งให้ทราบ และทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าบรรดาหนังสือ จดหมาย หรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และการใช้บริการ โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายประเทศไทย