การเปลี่ยนคืนสินค้าและการคืนเงิน

1. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาทางด้านคุณภาพของสินค้า

2.การขอคืนเงิน ที่มีเหตุมาจากการคำสั่งซื้อที่ผิดพลาดของสมาชิกเอง ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่เป็นการสลับเปลี่ยนสินค้าในมูลค่าไม่น้อยกว่าเดิม และสินค้าที่ขอเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

3.เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินจองมัดจำแฟรนไชต์ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องด้วยการชำระเงินจองมัดจำค่าแฟรนไชต์ ถือเป็นไปตามข้อตกลงการทำสัญญาแฟรนไชส์

4.การชำระค่าแฟรนไชส์ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่าชำระผ่านช่องทางใดๆ อันเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขสัญญาแฟรนไชส์

5.การชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ ผ่านช่องทางผ่อนชำระบัตรเครดิต ในกรณีที่ได้รับสินค้าแล้ว การเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงิน เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับการชำระสินค้าเต็มจำนวน การชำระสินค้าแบบผ่อนชำระเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการซื้อสินค้าเท่านั้น